Trái tim này chẳng ơ thờ
Bao la hơn cả bến bờ đại dương -
Từ một chỗ giữ đường cong,
Đếm đi đếm lại đếm không biết dừng.