Có mảng tuyết cũ nơi góc nhà
Nó đã làm cho tôi đoán ra
Là một tờ giấy do mưa cuốn
Phần sót lại đây để cho ta.

Lốm đốm bẩn dơ nhìn thấy ghê
Chữ in nhỏ giãn nở ê hề,
Tin tức ngày nào tôi quên khuấy -
Nếu tôi đã từng đọc say mê.