Bữa tiệc rượu màu tăng gô
Anh uống đôi mắt người đẹp
Một màu xanh một sắc biếc
Anh uống đôi mắt Mác gô

Mác gô yêu, nhịp bước tăng gô
Giẫm phải bóng hình mảnh khảnh
Mắt em sắc màu nghịch loạn
Bối rối vì tiếng sáo lòng anh

Rượu tuyệt trần nước mắt cô gái
Trong đêm đẹp Mônacô
Ôi những nàng tiên Địa Trung Hải
Anh uống vào, theo điệu tăng gô


Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy, NXB Hội Nhà Văn, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)