Mười bốn, thành kẻ hát rong người ca tụng;
Điều diệu kỳ nào mà không ít dối gian!
Gà mái có mười bốn trứng dưới cánh choàng
Mười bốn con gà vừa bay vừa gáy.

Viên đá của kỵ mã đủ mười bốn ký;
Tuổi mười bốn – chàng tuyệt đỉnh ngựa phi.
Mười bốn giờ dài quá phải vượt đi;
Mười bốn vầng sáng – hồng ân chàng phải thấy!

Trước mười bốn tuổi, một tá điều tranh cãi;
Trước mười bốn - sức mười ba chỉ vẽ vời.
Mười bốn năm xinh – đàn bà cho ta vào đời;
Mười bốn người tốt - ta làm tiêu cuộc sống.

Sáng suốt nào cho nhiều hơn có thể?
Mười bốn câu thơ hay đủ thành bản sonnet.