Tổ quốc, việc làm và tình yêu
là ba thứ, ai ra đời đều có cả
chỉ ba thứ - mà ai cũng dễ sai,  
dù tìm thấy, lại bước sai, lạc lối.