Một người phỏng vấn trên
một sô trò chuyện truyền thanh
yêu cầu một họa sĩ
cho mình biết
số lượng giờ
anh xài để vẽ tranh
trong một năm có tương đương
với số tiền
anh kiếm được năm đó không

Họa sĩ lúng búng
mấy lời cho biết như thế nào
nghệ thuật và tiền bạc
không thể tương hợp
rồi bỏ lửng nửa chừng

Tôi muốn đút đầu vào
và nói với thằng chó má
phỏng vấn nọ rằng
hắn lẫn lộn
Việc làm với Làm việc

Việc làm là nơi ta
đến để kiếm tiền
Làm việc (đặc biệt
Làm việc tốt đẹp) là
cái đem lại vui thú
và không gì khác hơn

Việc làm là cái chán ngán
Việc làm là cái tẻ nhạt
Việc làm là cái lúng túng
Việc làm là cái khai thác
Việc làm là cái sỉ nhục
Việc làm là cái ngu ngốc
Việc làm là cái mất thì giờ

Còn Làm việc tốt đẹp
thì luôn luôn đem lại thú vui
và hài lòng

Việc làm là cái anh làm
năm ngày một tuần lễ
trong một số giờ
được hạn định
thường khi do
chủ của anh qui định
và bởi nhu cầu của anh
Một việc làm là có giới hạn

Làm việc thì là làm
suốt thì giờ
ngay cả khi anh ngủ
Làm việc là vô hạn


[một bài thơ thật sự]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé