Trong truyền thuyết quê tôi thường kể
Chuyện anh hùng giết được mãng sà vương,
Cứu được mẹ cha và cứu cả
Người thương yêu thoát khỏi tử thần.

ôi biết ghi lại thế nào chuyện kể
Anh hùng trong lửa đạn chiến chinh
Dẹp xong giặc, cứu quê hương xứ sở
Cứu loài người, đem lại hoà bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.