Bạn chẳng viết thư cho tôi
Bạn chẳng viết thư cho tôi
Tôi tự ngồi viết cho mình
Tưởng như bạn tôi đang viết

Đem thư đọc cho hàng xóm
Đem thư đọc cho láng giềng
Lá thư ấm áp dịu hiền
Mà bạn tôi đà không viết!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."