Nếu muốn chọn một người hầu tin cẩn
Hỡi nữ hoàng xin em hãy chọn tôi.
Vần thơ cũ bên tôi vừa dậy tiếng
trong điệu đàn từ ký ức xa xôi.

Tôi muốn dắt em vào lâu đài trắng,
lãnh chúa là tôi ở đó tự lâu rồi, -
và sẽ hát sau hàng ngàn cánh cửa
cho mình em, nữ hoàng trắng của tôi.