Có lẽ tôi đang xuyên qua những mạch đá rắn đanh
trong rặng núi đồ sộ, như khoáng quặng chạy ngầm, đơn độc;
tôi đã ở trong sâu thẳm, tầm mắt tôi chỉ thấy vô cùng tận
và không còn khoảng cách, mọi thứ đang sát lại gần
và mọi thứ lại gần đang hoá thạch.

Tôi vẫn chưa tỏ tường đến ngọn ngành thống khổ, -
thế nên tăm tối mênh mang này khiến tôi bé nhỏ
nếu đúng là Người, xin hãy hiển linh, xuyên đá:
để trọn bàn tay nhiệm màu của Người đến được với tôi
và trọn tiếng kêu cầu của tôi đến được bên Người.