休向如來

離寂方言寂滅去,
生無生後說無生。
男兒自有衝天志,
休向如來行處行。

 

Hưu hướng Như Lai

Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ,
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh.
Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
Hưu hương Như Lai hành xứ hành.

 

Dịch nghĩa

Lìa được sự ham muốn đi vào niết bàn thì mới có thể bàn chuyện đi vào niết bàn,
Sinh vào cõi vô sinh rồi mới có thể bàn chuyện vô sinh.
Làm trai phải tự có chí xung trời thẳm,
Đừng nhọc mình dẫm theo vết chân của Như Lai.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Còn ham thì hãy làm thinh
Trải vô sinh luận vô sinh kiếp người
Làm trai chí cả tung trời
Đừng lao theo vết chân thời Như Lai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Thoát tịch diệt xong, bàn tịch diệt,
Sau vô sinh, hãy nói vô sinh.
Làm trai lập chí xông trời thẳm,
Theo gót Như Lai luống nhọc mình.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

^^

...bài thơ hay thiệt...nhớ đã đc học từ hồi cấp 2, giờ đc đọc lại mới thấy hay hơn ^^ ...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Lìa tịch diệt mới bàn tịch diệt
Đạt vô sinh mới nói vô sinh
Nam nhi lấy chí xông trời thẳm
Theo gót Như Lai chỉ nhọc mình


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Ý nghĩa của bài thơ

Vượt ra khỏi cảnh giới vắng lặng mới bàn về sự vắng lặng,
Sanh đến cõi Vô sanh rồi mới nói đến việc vô sanh.
Làm trai tự bản thân phải có ý chí cao vút tận trời xanh,
Đừng có hướng theo chỗ của Như Lai đã đi mà đi.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đã tịch diệt mới bàn tịch diệt
Sống vô sinh mới thuyết vô sinh
Làm trai chí cả xung trời thẳm
Đừng hướng Như Lai lối đã thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tịch diệt chưa xong chớ có bàn
Thân còn sao nói chuyện vô sinh
Làm trai chí cả xông trời thẳm
Theo gót Như Lai há phận mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lìa dục mới bàn chuyện niết bàn,
Vô sinh sinh cõi bàn vô sinh,
Làm trai có chí xung trời thẳm,
Theo vết Như Lai chớ nhọc mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thoát kiếp rồi bàn câu tịch diệt,
Không sinh hãy nói chuyện siêu sinh.
Tài trai có chí xông trời thẳm,
Giẫm vết Như Lai uổng nhọc mình.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
tửu tận tình do tại
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dục rời bàn chuyện niết bàn,
Vô sinh ở cõi, mới bàn vô sinh,
Làm trai chí cả xung thiên,
Chớ nên theo hướng nhọc mình Như Lai.

11.00
Trả lời