Một đàn cừu sắc trắng
Ngủ từng đán trên trời
Núi bốn bề hoang vắng
Như đàn sư tử gầy

Tôi ngẩng đầu trông trời
Nguy thay đàn cừu dại
Hỡi người chăn cừu ơi
Cớ sao người chẳng thấy ?


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)