Ôi tiếng ve râm ran không dứt!
Mùa thu ơi! Ôi tiếng sóng thời gian!
Từng tiếng từ nay vĩnh biệt...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)