Nỗi lòng tuổi trẻ sâu như biển,
Máu nóng sục sôi, ứa lệ sa.
Ngẩng đầu trông đợi bậc minh thánh,
Thần châu vẫn đó, giữa tim ta.