Chúc mừng thế kỷ sang trang mới
Cách mạng thành công ba chục thu
Tại điện Krem-lin, trên đỉnh tháp
Ngôi sao ắt chói đỏ tươi cờ


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)