Quay bánh xe to mở đất trời
Đổi thay vũ trụ đổi con người
Tử hình bãi bỏ, xưa nào thấy
Nhân đức rày xuân cả vạn loài


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)