Phường buôn súng đạn uổng công gào
Nguyên tử, đô la chớ tự hào
Quỷ Mút chết treo, Hít chết cháy
Nơi âm ty đợi các ngươi vào


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)