Trên đê Ngô Tùng vời buông tầm mắt
Ven sông Ngô Tùng dạo gót chơi đêm
Ánh tịch dương cùng trăng sáng đa tình
Vẽ hình ảnh chúng mình trên nước
In hình ảnh chúng mình trên cát
Ảnh trên cát và hình trên nước
Đều dễ dàng xoá hết
Còn riêng chiếc ảnh giữa lòng tôi
Nghìn thuở không phai

Qua song, sao hoả trộm nhìn người
Trăng nấp sau bạch dương nghe lỏm
Nghe lời bạn ca uyển chuyển
Bóng trăng cùng bóng sao
Còn có khi lìa bỏ
Riêng khúc nhạc lòng tôi đó
Muôn thuở không lìa

Bạn ơi!
Tôi đọc thơ bạn
Tôi vinh hạnh tuyệt vời
Bạn đọc thơ tôi
Tôi càng tuyệt vời vinh hạnh!
Trong vũ trụ như chỉ còn tôi cùng bạn
Muôn loài rồi cũng chết thôi
Riêng chỉ còn vĩnh viễn bạn cùng tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)