Tôi là người thờ phụng tượng thần đây!
Thờ mặt trời, thờ đại dương, thờ núi
Thờ nước, thờ lửa, thờ hoả sơn, thờ sông vĩ đại
Thờ sinh, thờ tử, thờ ánh sáng, thờ đêm đen
Thờ Suez, Panama, Kim Tự Tháp, Trường Thành
Thờ Lực, thờ máu, thờ tim, thờ tinh thần sáng tạo
Thờ thuốc nổ, thờ bi ai, thờ phá hoại
Tôi thờ người phá hoại tượng thần, tôi thờ tôi!
Tôi lại là người phá hoại tượng thần đây!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)