Sáng đến Nam thuỷ tuyền
Nước suối trong mà xiết
Bóng người ở dưới nước
Bóng cá ở trên trời


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)