Hygeia ơi!
Cớ sao nàng rẫy ruồng tôi ?
Nếu lại được nàng hôn bằng chiếc má tường vi đó
Thì tôi chết - linh hồn tôi cũng thỏa

Hygeia ơi,
Cớ sao nàng rẫy ruồng tôi ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)