1.
Tôi yêu Trang Tử
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống nhờ đan hài cỏ

2.
Tôi yêu Spinoza
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống bằng nghề mài kính

3.
Tôi yêu Kabir
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống bằng nghề đan lưới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)