Lớp lớp biếc xanh sóng lấn trời
Mũ nghiêng khoác áo khách lên đài
Đường men lối trúc quanh co bước
Mắt ngút làn mây lãng đãng trôi
Cánh hạ đôi chim trời tắt nắng
Buồm nhô một lá núi chia đôi
Phẫn Vương đền miếu giờ đâu nhỉ
Buồn vẳng tùng reo suối vọng thôi

tửu tận tình do tại