Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 25/01/2019 22:11 bởi tôn tiền tử
Quách Đăng 郭登 (?-1472) là võ tướng nhà Minh, tự Nguyên Đăng 元登, người Định Viễn (nay thuộc An Huy). Thời Hồng Hy làm quan huân vệ, cuối năm Chính Thống có sự biến thổ mộc, trước sau làm đô đốc thiêm sự, tổng binh hữu đô đốc, thú thủ Đại Đồng. Mùa xuân năm đầu Cảnh Thái, đem tám trăm quân phá mấy nghìn địch, được phong Định Tương bá. Anh Tông lấy lại ngôi, chẳng bao lâu biếm Đăng đến thú ở Cam Túc, năm đầu Thành Hoá mới phục tước. Khi mất tặng tước hầu, thuỵ là Trung Vũ. Thơ ông trầm hùng hồn hậu, gồm với thơ của cha anh khắc thành Liên Châu tập.