Chén rượu xuân về mãi chẳng vơi
Rừng hoa cũng muốn dậy reo cời
Hương nồng thoảng nhẹ mơ màng tới
Cõi diệu chan đầy mải miết lơi
Giữa khuỷnh trời xanh ngàn cuộc mới
Vào cung sắc đượm tỷ tâm ngời
Muôn lòng rạng rỡ mừng duyên tới
Duỗi mộng dương trần thoả thích chơi

Duỗi mộng dương trần thoả thích chơi
Đài trang phấn nụ điểm mây ngời
Anh hào trỗi nguyện mơ thầm với
Ngọc nữ chao tình ái khoả lơi
Nỗi nhớ đong đầy tim chẳng vợi
Mùa thương thấm đẫm dạ thêm cời
Chung trà bạn hữu nồng thơm mới
Chén rượu xuân về mãi chẳng vơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm