Sang nắng thuận hoà đẹp cỏ cây
Lộng Xuân vờn gió ngát ngan đầy
Vàng hoe toả đượm bừng sân cúc
Đỏ rực hoan nồng rạng ánh mây
Vang khúc quyện tình thơm thảo dựng
Vọng làn ru ái ngọt ngào xây
Làng thôn rộn hội rùm chiêng trống
Sang nắng thuận hoà đẹp cỏ cây

Cây cỏ đẹp hoà thuận nắng sang
Trống chiêng rùm hội rộn thôn làng
Xây ngào ngọt ái ru làn vọng
Dựng thảo thơm tình quyện khúc vang
Mây ánh rạng nồng hoan rực đỏ
Cúc sân bừng đượm toả hoe vàng
Đầy ngan ngát gió vờn Xuân lộng
Cây cỏ đẹp hoà thuận nắng sang

Thuận nghịch độc