Đào mai nở rộ ướp tim hường
Gởi mộng trăng nguyền đẫm dáng thương
Dạ bưởi Tân Triều mơ lễ tháp(1)
Giang Điền nhạc thác khoả lời sương
Vầng yêu cõi bắc duồng lâng nẻo
Nỗi nhớ trời nam lộng khoả đường
Diệu ảo xuân lòng ngan ngát mãi
Cho quỳnh trúc nguyện thoả vầy hương

Cho quỳnh trúc nguyện thoả vầy hương
Ái cảm hồng xuân rợp ngã đường
Gởi nắng huê tình thêu cõi hạc
Ru lời huyễn ái bạt làn sương
Rồi đem thượng uyển chườm cung nhớ
Lẫn dệt nghê hằng phả sắc thương
Duỗi cánh thơ tình mơ lịm ảo
Đào mai nở rộ ướp tim hường

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm