Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2020 00:09, số lượt xem: 384

Khơi cặp mã đề thoả ước trông
Đợi xuyên màn tướng lệnh khai cồng
Bơi thuyền vượt chốt qua hào rộng
Với lửa thiêu thù đoạt ải nông
Chơi tượng võ hùng ngăn địch xổng
Tới quân toàn dũng chiến xa lồng
Ngời toang pháo giã đầu khua trống
Chơi sĩ rấn vào dúi mạch thông

Thông mạch dúi vào rấn sĩ chơi
Trống khua đầu giã pháo toang ngời
Lồng xa chiến dũng toàn quân tới
Xổng địch ngăn hùng võ tượng chơi
Nông ải đoạt thù thiêu lửa với
Rộng hào qua chốt vượt  thuyền bơi
Cồng khai lệnh tướng màn xuyên đợi
Trông ước thoả đề mã cặp khơi