Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2020 23:35, số lượt xem: 346

Đồng hiệp sức xây bền hữu tả
Đóng môi ngào lịm duyên vàng đá
Đong hoài tuyết lạnh nhuốm ngùi hoa
Đọng mãi sương mờ giăng thẫm lá
Đòng ngậm lúa thơm phủ lượt là
Động choàng mây rỡ mừng quen lạ
Đông người rộn tiếng dậy gần xa
Dòng mượt thắm vui bừng huyện xã
*
Xã huyện bừng vui thắm mượt dòng
Xa gần dậy tiếng rộn người đông
Lạ quen mừng rỡ mây choàng động
Là lượt phủ thơm lúa ngậm đòng
Lá thẫm giăng mờ sương mãi đọng
Hoa ngùi nhuốm lạnh tuyết hoài đong
Đá vàng duyên lịm ngào môi đóng
Tả hữu bền xây sức hiệp đồng