Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 20/03/2016 13:55, số lượt xem: 187

Chơi miếng tấn kỳ cuộn bão phong
Khiển binh điều tướng áp biên phòng
Bơi hà vượt ủi xe càn nống
Thí tốt qua ngầm mã nhảy xông
Lơi rượu chén hành voi đợi ngóng
Nhấp trà chung liệu sĩ hoài trông
Trời vang pháo nổ lầu xiêu lọng
Chơi miếng tấn kỳ cuộn bão phong

Phong bão cuộn kỳ tấn miếng chơi
Lọng xiêu lầu nổ pháo vang trời
Trông hoài sĩ liệu chung trà nhấp
Ngóng đợi voi hành chén rượu lơi
Xông nhảy mã ngầm qua tốt thí
Nống càn xe ủi vượt hà bơi
Phòng biên áp tướng điều binh khiển
Phong bão cuộn kỳ tấn miếng chơi

Thuận nghịch độc