Rượu thơ hoà quyện ngát hương này
Bạn hỡi tâm tình mải miết say
Cung luyến nhịp nhàng chao lộng mãi
Khúc thương trao gởi toả lan đầy
Bồng bềnh ý nghĩa choàng lên đó
Ngan ngát câu vần trải khắp đây
Thơm thảo kim bằng vui hạnh ngộ
Cùng nhau Xướng-Hoạ thắm bao ngày

Cùng nhau Xướng-Hoạ thắm bao ngày
Góp gió gom nguồn lãng đãng đây
Đã được gặp mơ làn Net thoả
Thì xin gửi mộng chốn trang đầy
Ân tình ngọt đắm miên man lộng
Tín nghĩa lâu bền rạng rỡ say
Đường Luật chung lòng xây dựng nhé
Rượu thơ hoà quyện ngát hương này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm