Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2020 13:11, số lượt xem: 183

A i ơi xúc cảm trải muôn bề
N gọt khúc tơ vàng mộng lướt rê
H oạ chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Y êu trăng dạm ngõ mộng luôn kề
Ê m đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm nuộc mê
E m hãy nghiêng lòng nghe ước thệ
M à nương nẻo ái kíp mau về

E m nên nhớ lại chốn đi về
M ộng ấy trăng vàng lịm đắm mê
Y ểu điệu làm duyên  dù bạn chế
Ê m thơm trải nệm bởi thân kề
U tình chẳng có đời thây kệ
Á i cảm năng vào dạ cứ rê
N ắng toả bừng lên ngày nạp lễ
H ồng môi ríu rít thoả trăm bề