Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 18/12/2017 10:59, số lượt xem: 309

Chìm nổi thế nao phải giữ mình
Chớ làm xấu tệ khiến người khinh
Công danh được hỏng đừng thay tính
Sự nghiệp thành hư chẳng phụ tình
Tạo nghĩa rèn thân phò nẻo chính
Kính thầy yêu bạn ấy điều vinh
Đời bao cám dỗ nhiều tâm bịnh
Phải trái gian ngay tựa bóng hình

Phải trái gian ngay tựa bóng hình
Kiên cường giữ vẹn chối phù vinh
Dù cho cực khổ nào quên tính
Dẫu được giàu sang chẳng đổi tình
Trọc phú lạm quyền không vái nịnh
Đảo lừa trộm cướp thảy đều khinh
Hằng tu dưỡng nết lòng kiên định
Chìm nổi thế nao phải giữ mình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm