Một mình bay nhảy giữa thiên la
Hai nỗi chênh chao quặn nước nhà
Ba dạo hang hùm liều liệu né
Bốn phen lưỡi rắn đoạn đành xa
Năm canh thao thức như hồn dại
Sáu khắc âm thầm tựa bóng ma
Bảy kiếp oan khiên lòng nát vụn
Tám lần có Chúa đoạn trường qua

Tám lần có Chúa đoạn trường qua
Bảy thiện tâm lòng thoát kiếp ma
Sáu nổi gìn cương nào chịu lãng
Năm chìm giữ đạo chẳng hề xa
Bốn phương kỳ nhạc luôn là bến
Ba chốn thi thư mãi vẫn nhà
Hai món gió trăng thơ thẩn dạo
Một mình bay nhảy giữa thiên la

Toán thi - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm