Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/10/2018 10:59, số lượt xem: 223

Tứ vận luôn nồng tứ vận ơi
Thắm loang ái hữu thắm loang cời
Ngàn câu rạng rỡ ngàn câu tới
Vạn ý mơ màng vạn ý khơi
Ngào ngọt trầm hương ngào ngọt khởi
Dịu dàng hoa bướm dịu dàng lơi
Cùng nhau xướng hoạ cùng nhau hỡi
Nợ bút hồng duyên nợ bút mời

Nợ bút hồng duyên nợ bút mời
Khúc trầm ý điệu khúc trầm lơi
Thì mau sẵn dạ thì mau gởi
Hãy mãi ươm lòng hãy mãi khơi
Huynh rót câu tình huynh rót đợi
Muội chan điệu nhớ muội chan cời
Cùng nhau xướng hoạ cùng nhau tới
Tứ vận luôn nồng tứ vận ơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm