Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2021 12:53, số lượt xem: 87

Lời diễm mượt hương đẫm lịm phòng
Khởi bừng duyên đắm nguyệt vờn song
Khơi dìu dặt nhớ loang chùng võng
Đợi chất chồng mơ đượm thắm dòng
Ngời rượu đãi thơm hò hẹn ngóng
Mới trà châm ngọt giữ gìn mong
Bơi nồng ái cảm thương hoài vọng
Đời ảo huyễn xuân phả biếc lòng

Lòng biếc phả xuân huyễn ảo đời
Vọng hoài thương cảm ái nồng bơi
Mong gìn giữ ngọt châm trà mới
Ngóng hẹn hò thơm đãi rượu ngời
Dòng thắm đượm mơ chồng chất đợi
Võng chùng loang nhớ dặt dìu khơi
Song vờn nguyệt đắm duyên bừng khởi
Phòng lịm đẫm hương mượt diễm lời