Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 10:18, số lượt xem: 76

Đời xong mắt sụp phủi tay về
Chớ mãi ôm đồm kẻo sượng khê
Khoá mở điên đầu thêm trĩu lệ
Chìm lên oải trí lại đau mề
Lời yên cảnh đẹp thời tăng xế
Phước sũng tâm bình dạ khỏi mê
Thoả hẹn trầu cau đừng lỗi hứa
Đường ngay ngõ thẳng mượt thơm nề

Đường ngay ngõ thẳng mượt thơm nề
Huyễn mộng điêu tàn bởi hám mê
Dẫu bọn tranh giành chơi xảo kế
Thì thân lãng tránh khỏi hư mề
Cung tình bảy kiếp không vùi tệ
Chữ đức muôn ngày chẳng rụi khê
Biết đủ lòng tâm hoài diễm lệ
Đời xong mắt sụp phủi tay về