Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/05/2018 11:51, số lượt xem: 277

Ba đạo binh hùng toả quốc ân
Phen này dẹp giặc trỗi mùa xuân
Chiến tên độc ác vùng biên cận
Thắng kẻ hung tàn ở xứ lân
Nguyên tướng chạy dài ôm xú hận
Mông triều xất bất luỵ trầm luân
Chệt kia tan tác như loài rận
Muôn thuở truyền lưu sự nghiệp Trần

Ngàn chiến công lừng toả võ ân
Năm vàng tháng bạc nước vào xuân
Công thành danh rỡ người hay cận
Nghiệp lộng tâm lành kẻ tốt lân
Toàn cõi vang trời ghi dấu ấn
Dân miền dội tiếng toả vầng luân
Nhơ ơn giữ vẹn lòng tinh tấn
Vạn kiếp sử xanh sáng đức Trần

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tung hoành trục khoán – Bát đồng âm