Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2021 12:41, số lượt xem: 105

Một đám trời xanh loãng loạng loàng
Hai làn bạc phếch choảng choàng choang
Ba lần đen đủi hoang hoàng hoáng
Bốn khúc trắng trơn quãng quạng quàng
Năm tím nâu buồn ngang ngáng ngãng
Sáu hồng đỏ biếc thoảng thoàng thoang
Bảy mùa xámxịt toàng toang toáng
Tám vượt trùng dương khoảng khoạng khoàng

Tám dịp ghi lòng oảng oạng oang
Bảy hôm hắc ám đoảng đoang đoàng
Sáu kỳ thanh thoát choang choàng choảng
Năm buổi vọt vàng toảng toạng toang
Bốn họ tía lia hoàng hoáng hoảng
Ba bên tử biệt choáng choang choàng
Hai đầu lơ lửng quang quang quáng
Một hạt tâm tình loáng loạng loang