Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2021 22:00, số lượt xem: 157

Ưa xáp thân nàng kiểu áp xưa
Ngừa dây ái sũng khiến ngây dừa
Chứa pho kỷ niệm làm cho phứa
Cưa thảm ân tình dậy cảm thưa
Dựa tính trăng thề mong dính tựa
Lừa thay giấc mộng ước lay thừa
Cứa mài quá vãng thêm cài mứa
Trưa đỗi mơ màng ngọt trỗi đưa

Chưa đốn ân thề giữ chốn đưa
Ngừa thâu cuộc ái tránh ngâu thừa
Sửa lan sắc dậy hoài san lửa
Ưa trải hương về khiến ải trưa
Ngứa hại tình kia đành ngại hứa
Lừa bung nguyệt ấy chịu lung bừa
Lựa co giãn tốt nào lo cựa
Mưa xắm bao lần gợi mắm xưa