Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 11:46, số lượt xem: 175

Tình xa xót đẽo mầu hoang vắng
Mộng vỡ tanh bành đâu nghĩa nặng
Trống trải vành tim giấu phủ bằng
Đìu hiu kỷ niệm sầu gieo đắng
Tâm phờ khắc khoải nẫu lòng băng
Trí nhão dông dài lâu giữa chặng
Vẫn ngút ngàn mơ đậu níu giằng
Và luôn khấp khởi cầu duyên đặng

Tình xa xót đẽo vắng hoang mầu
Mộng vỡ tanh bành nặng nghĩa đâu
Trống trải vành tim bằng phủ giấu
Đìu hiu kỷ niệm đắng gieo sầu
Tâm phờ khắc khoải băng lòng nẫu
Trí khổ dông dài chặng giữa lâu
Vẫn ngút ngàn mơ giằng níu đậu