Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2021 09:22, số lượt xem: 213

Vua Hùng tiếng vọng giữa ngàn xa
Phải nguyện cùng nhau giữ nước nhà
Chí sẵn sàng ngăn rào ải triệt
Quân liều lĩnh vượt chém thằng qua
Ngời danh quốc tổ huy hoàng cõi
Ngát vẻ trầm hương lẫm liệt bà
Hãy khắc vào tim nguồn sử Việt
Ơn này toả đậm suốt đời ta

Cõi Việt muôn đời của chúng ta
Hàng năm giỗ chạp nhớ ông bà
Dù trăm lũ Hán ngang tàng diệt
Dẫu triệu quân Tàu rắn rỏi qua
Trỗi ngạt ngào danh ngoài bốn biển
Lừng thơm thảo tiếng giữa quê nhà
Ghi lòng khắc dạ hoài đâu lãng
Quốc tổ bên mình nghĩa vọng xa