Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2020 11:39, số lượt xem: 168

Vơi não khiến tình ái lộng nơi
Thẫm mơ lồng ước diệu âm ngời
Mời câu thả ngát bừng cơn khoả
Đón rẻo giăng lừng đẫm cuộc chơi
Khơi trỗi vạn niềm hoan tiếng ạ
Nhớ thùa trăm nuộc thoả lòng ơi
Rơi ào diễm mộng thương dìu luyến
Trời lịm thắm yêu gió gọi vời

Vời gọi gió yêu thắm lịm trời
Luyến dìu thương mộng diễm ào rơi
Ơi lòng thoả nuộc trăm thùa nhớ
Ạ tiếng hoan niềm vạn trỗi khơi
Chơi cuộc đẫm lừng giăng nẻo đón
Khoả cơn bừng ngát thả câu mời
Ngời âm diệu ước lồng mơ thẫm
Nơi lộng ái tình khiến não vơi