Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 18/03/2016 11:55, số lượt xem: 589

Sương trắng phủ nhoè huyễn ảo thông
Ngưỡng thầm thơ ái nẻo mờ trông
Thương đồi diệu cảnh thơm tràn mộng
Tưởng cõi hoan nguyền biếc lịm mong
Đường lượn dấu loang tình rợp bóng
Hướng quành mơ lựng ái ngời không
Vương trần tuyệt diễm loang hồ sóng
Trường cũ bạn xưa ngoái chạnh lòng

Lòng chạnh ngoái xưa bạn cũ trường
Sóng hồ loang diễm tuyệt trần vương
Không ngời ái lựng mơ quành hướng
Bóng rợp tình loang dấu lượn đường
Mong lịm biếc nguyền hoan cõi tưởng
Mộng tràn thơm cảnh diệu đồi thương
Trông mờ nẻo ái thơ thầm ngưỡng
Thông ảo huyễn nhoè phủ trắng sương

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm