Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2021 00:27, số lượt xem: 132

Dõi cánh thơ nào dõi cánh chim
Ngút phương biệt thẳm ngút phương tìm
Làm thâm trí não làm thâm tím
Để quạnh gan lòng để quạnh im
Hoài tưởng người yêu hoài tưởng lịm
Mãi xiêu phận kiếp mãi xiêu chìm
Đành rơi cõi ái đành rơi nghỉm
Khiến vỡ câu thề khiến vỡ tim

Khiến vỡ câu thề khiến vỡ tim
Giấc yêu rã mộng giấc yêu chìm
Mùa đau ngắc ngoải mùa đau lịm
Quãng xám tiêu điều quãng xám im
Sao nỡ quay lòng sao nỡ ỉm
Phải cam kiệt sức phải cam tìm
Sầu chan não ruột sầu chan tím
Dõi cánh thơ nào dõi cánh chim