Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 12/06/2016 01:38, số lượt xem: 714

Khờ dại đắng tê khổ úa lòng
Thấy đâu nào phúc hạnh chờ trông
Thơ mù dạ não thêm buồn cội
Phú mịt đời vênh khiến lặng dòng
Bờ rã rệu đau sầu phấn nhạt
Ái tàn hoang nguyện xót trầu không
Mờ tim rã héo lời tê lạnh
Trơ trọi tủi nguyền tẻ quạnh mông

Mông quạnh tẻ nguyền tủi trọi trơ
Lạnh tê lời héo rã tim mờ
Không trầu xót nguyện hoang tàn ái
Nhạt phấn sầu đau rệu rã bờ
Dòng lặng khiến vênh đời mịt phú
Cội buồn thêm não dạ mù thơ
Trông chờ hạnh phúc nào đâu thấy
Lòng úa khổ tê đắng dại khờ

Thuận nghịch độc