Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 19/11/2016 15:08, số lượt xem: 450

Quê ngoái chạnh tình dậy thẩn thơ
Quắt quay ngùi cũ cảnh xa mờ
Mê chiều nắng trải loang bờ mộng
Vọng sáo chim về gọi nước mơ
Kề cận đắm hoan mùa vụ trỗi
Thảo thơm ngời hẹn bến trăng chờ
Tê buồn dạ muối sương nhoè trở
Thê thiết quạnh lòng khiến ngẩn ngơ

Ngơ ngẩn khiến lòng quạnh thiết thê
Trở nhoè sương muối dạ buồn tê
Chờ trăng bến hẹn ngời thơm thảo
Trỗi vụ mùa hoan đắm cận kề
Mơ nước gọi về chim sáo vọng
Mộng bờ loang trải nắng chiều mê
Mờ xa cảnh cũ ngùi quay quắt
Thơ thẩn dậy tình chạnh ngoái quê

Thuận nghịch độc