15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/11/2019 12:23, số lượt xem: 251

Nồng đượm phước ân nghĩa giáo thầy
Lộng tình xanh biếc thuở ngù ngây
Công ngời thoả kiếp mơ thành dậy
Mộng sáng hoà danh quyện ước vầy
Hồng trỗi thắm câu choàng nẻo ấy
Rộng bừng thơm chữ ướp lời đây
Trông mùa đỏ phượng hoa chùm thấy
Chồng chất nhớ thương diệu ảo nầy

Nầy ảo diệu thương nhớ chất chồng
Thấy chùm hoa phượng đỏ mùa trông
Đây lời ướp chữ thơm bừng rộng
Ấy nẻo choàng câu thắm trỗi hồng
Vầy ước quyện danh hoà sáng mộng
Dậy thành mơ kiếp thoả ngời công
Ngây ngù thuở biếc xanh tình lộng
Thầy giáo nghĩa ân phước đượm nồng