Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/07/2021 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 31/07/2021 10:39, số lượt xem: 80

1
Niềm tin Tổ quốc mãi xanh mầu
Vũ khúc yên bình phả tận đâu
Hãy dẹp sài lang cùng cánh hẩu
Đừng thêm gió bão kẻo dân rầu
Tham quyền uế tạp loài tim cẩu
Nhũng vị hôi rình kẻ óc trâu
Giữa lớp cô thầy không được ẩu
Hằng mơ giáo dục ngẩng cao đầu

2
Từng niên khoá học toả muôn mầu
Chớ diễn ngôn từ dạng đẩu đâu
Mãn nguyện cô trò luôn hiểu thấu
Mừng công bố mẹ chẳng lo rầu
Chu toàn giống thể tình thân mẫu
Giảng dạy không là cõi chó trâu
Hiệu trưởng rèn gương dừng cũ xấu
Làm sao xứng vị ở ngôi đầu

3
Hàng năm tốt nghiệp hãy xanh mầu
Hiệu quả công bằng tới những đâu
Vận khoẻ trò khôn bài dễ ngấu
Thầy điêu điểm xạo bút ôi rầu
Đăng trình tuyệt diễm như nồi lẩu
Đội sổ ngu đần giống não trâu
Sũng hám tìm danh nhà cửa lậu
Nhiều khi hiểm hoạ rắc lên đầu

4
Trường công lãnh đạo chớ hoen mầu
Hiệu trưởng ân cần nỗi khó đâu
Kiểm ngạch thăng hàm xa cõi xấu
Tìm phe lựa nhóm  dân rầu
Thanh tra vạch mặt đày con sấu
Đại chúng thêm lời đốt lũ trâu
Giảng dạy thầy cô hoà nhịp tấu
Làm cho quốc sách hiển vinh đầu