Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 19/03/2016 11:53, số lượt xem: 547

Hoạ từ một chút dậy lòng sân
Thói xấu tật hư quyến lộn vần
Miệng lưỡi chua ngoa gần địa ngục
Ngôn từ ác độc xuống trầm luân
Từ bi gốc cốt nên điều thật
Phước thiện mối giềng ấy dạ chân
Bùn vấy mà sen nào có bẩn
Cũng do tuyết ngọc gội muôn lần

Cũng do tuyết ngọc gội muôn lần
Suy nghiệm đạo trời đạt ngộ chân
Tứ đại giai không loài ký huyễn
Kiến giai ngũ uẩn giống nương bần
Giúp người trợ khó mau làm thiện
Tích đức tu nhân khéo kiệm cần
Cát bụi sẽ hoàn về cát bụi
Tội gì khư giữ mãi lầm sân

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm